Filipino thesis kaugnay na literatura

Ayon sa resulta ng pag-aaral, isa sa apat na kababaihan ang nakararanas ng unang panganganak sa labas ng legal na kasal, at lubos na naiiba ang kanilang katangiang may kaugnayan sa fertility at sosyo-ekonomiko kumpara sa katangian ng mga kababaihang unang nanganak nang sila ay kasal na. Ang mga out-of-wedlock na ina ay karaniwang higit na mas maagang nanganganak (x̅= taong gulang) kumpara sa mga babaeng ang unang panganganak ay naganap noong sila ay kasal na (x̅ = taong gulang). Halos kalahati (%) ng mga out-of-wedlock na ina ay nagpakasal rin. Ang proporsyon na ito ay higit na mataas para sa mga babaeng mas bata pa sa edad na 20 nang sila ay unang nanganak sa labas ng kasal kumpara sa mga babaeng edad 20 pataas sa unang panganganak sa labas ng kasal (% vs. %). Ang mga kababaihang hindi pa kasal sa unang panganganak ay nagkaroon ng mas maraming anak (x̅ = ) kumpara sa mga babaeng kinasal muna bago manganak (x̅ = ). Gayundin para sa mga babaeng mas bata sa edad 20 sa unang panganganak (x̅ = vs. x̅ = ) ngunit hindi sa mga babaeng unang nanganak sa edad 20 pataas (x̅ = vs. x̅ = ). Sa mga kababaihang unang nanganak noong sila ay teenager pa lamang, mas marami ng ang bilang ng anak ng mga nanganak sa labas ng isang legal na kasal kumpara sa mga babaeng kasal na nang sila ay unang nanganak. Sa kabilang dako, sa mga kababaihang edad 20 pataas sa unang panganganak, mas mababa ng hanggang ang bilang ng kanilang mga anak kumpara sa mga unang nanganak noong sila ay kasal na. Taliwas sa resulta ng karamihan ng mga pananaliksik, ang unang panganganak sa labas ng isang legal na kasal ay hindi nangangahulugang magkakaroon ng mas mabababang pagkakataong makakuha ng trabaho at maging mariwasa sa buhay ang isang babae. Katuwang ng mga resultang ito ang paglalahad ng mga mungkahing kaugnay sa pagbuo ng mga programa at polisiya, maging mga mungkahi para sa mga gawaing magpapalawig pa sa naturang pananaliksik.

Filipino thesis kaugnay na literatura

filipino thesis kaugnay na literatura

Media:

filipino thesis kaugnay na literaturafilipino thesis kaugnay na literaturafilipino thesis kaugnay na literaturafilipino thesis kaugnay na literatura